Методичне забезпечення навчального процесу

УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

ІІ

3

90

22

 

 

14/

22

46/

52

4

Залік,

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни  студент повинен:

 • формувати теоретичне мислення з проблем теорії етносу, опанування понятійним апаратом, основними закономірностями етнічного розвитку;
 • засвоїти матеріал з проблем етногенезу українців, етнічної території, лінгвістичної, антропологічної, демографічної характеристики українців, духовної культури (народного світогляду, звичаїв та обрядів), народного мистецтва, традиційної соціальної структури, народного побуту та господарювання;
 • з’ясувати загальну картину етнічного складу населення, характеристики основних етнічних груп, їхнього територіального розселення, особливостей етнічної культури, ролі і місця в етнічній історії України;
 • засвоїти основний масив наукових праць українських дослідників з проблем української етнічної культури, з’ясувати загальний рівень розвитку вітчизняної етнології порівняно із світовою;
 • опрацювати мінімальну джерельну базу, необхідну для адекватного наукового аналізу української етнічної культури.

 

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з етнографічною науковою літературою та матеріалами;
 • працювати з історичними, етнографічними, лінгвістичними, фольклорними, археологічними, антропологічними джерелами;
 • опрацювання географічної та тематичної карти;
 • вміння здійснювати компаративний аналіз наукової літератури з проблеми;
 • вести наукову дискусію опираючись на вагомі аргументи;
 • робити висновки та узагальнення з опрацьованого джерельного матеріалу.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу етнологічних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Теоретичні засади української етнології

Тема 1.1. Вступ до навчального курсу. Предмет, методи, джерела

Тема 1.2. Проблеми теорії етносу. Історія української етнології

 

Модуль 2. Етнокультура українців як феномен

Тема 2.3. Загальна характеристика українського етносу

Тема 2.4. Духовний світ українців. народні вірування й світоглядні засади

Тема 2.5. Соціальна і сімейна організація. громадський та родинний побут, звичаєвість, обрядовість

Тема 2.6. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво

Тема 2.7. Господарство українців. матеріальні об’єкти етнокультури.

 

Модуль 3. Регіональний вимір української етнокультури

Тема 3.8. Характеристика окремих історико-етнографічних районів України.

Тема 3.9. Підсумкова. основні тенденції етнічної історії

 

Основна рекомендована література

 1. Борисенко В.К. Традиції та життєдіяльність етносу: на матеріалах святно-обрядової культури українців. Навчал. посібник для студентів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Університет, 2000. – 191 с.
 2. Глушко М.С. Методика польового етнографічного дослідження: Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 288 с.
 3. Глушко М. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл.
 4. Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. С.А. Макарчука. – Львів, 1994.
 5. Етнографія України: Посібник / За ред. С.А. Макарчука. 2 вид. перероб. і допов. – Львів: Світ, 2004. – 520 с.
 6. Івановська, О. П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект : навч. посіб. / О. П. Івановська, П. О. Івановський ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київський університет, 2014. - 384 с.
 7. Кафарський В., Савчук Б. Етнологія. Підручник. – К., 2006. – 432 с.
 8. Ковальчук О.В. Українське народознавство: Книга для вчителя. – К., 1992.
 9. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – К., 1991.
 10. Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.
 11. Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К., 2001. – 304 с.
 12. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.
 13. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.
 14. Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. – К., 1996.
 15. Савчук Б. Українська етнологія. – Івано-Франківськ, 2004. – 557 с.
 16. Савчук Б., Кафарський В. Вступ до етнології: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003.
 17. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. – М., 2000.
 18. Середа В. Етносоціологія: Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. - 160 с.
 19. Тавадов Г.Т. Этнология. Учебник для вузов. – М., 2002.
 20. Тиводар М. Етнологія: Посібник. – Львів.: Світ, 2004. – 624 с.
 21. Тиводар М.П. Етнологія: Навчальний посібник для студентів історичного факультету. – Ужгород, 1998.
 22. Токарев С. Основы этнографии. – М., 1968. – 359 с.
 23. Українознавство: Посібник / Уклад.: В.А.Мацюк, В.Г.Пугач. – К.. 1994.
 24. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В.Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 400 с.
 25. Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів, 1994.
 26. Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С.П. Павлюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2004.
 27. Этнография восточных славян: очерки традиционной культуры /Под ред. Ю.В.Бромлея, К.В.Чистова. – М., 1987.
 28. Этнография: Учебник / под ред. Ю.В.Бромлея, Г.Е. Маркова. – М., 1982.
 29. Этнология: Учебник для высших учебных заведений. – М., 1994.
 30. Юрій М.Ф. Етнологія: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. – 360 с.