Методичне забезпечення навчального процесу

УКРАЇНОЗНАВСТВО

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

ІІ

3

90

18

 

 

18

54

2

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – вибіркова.

Викладач – Боєчко Владислав Федорович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • розуміти процес походження українського народу;
 • окреслювати українську етнічну територію, знати історико-етнографічне районування України;
 • виокремлювати етапи та зміст українського державотворення;
 • пояснювати специфіку духовної та матеріальної культури українців;
 • знати особливості традиційного народного світогляду;
 • вивчити особливості календарної та родинної обрядовості;
 • характеризувати соціальні явища і процеси;
 • усвідомлювати особливості розвитку етнічних процесів, розселення етнічних груп;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність і багатство здобутків української культури, розуміти сутність культурних явищ, історичних умов їхньої трансформації, найвищих досягнень у сфері культури, у тому числі в європейському та світовому вимірі.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з етнографічної та історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних та культурних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Модуль 1. Поняття про Українознавство та український етнос

Тема 1.1.  Вступ до курсу. Предмет “Українознавство”.

Тема 1.2.  Проблеми теорії етносу. Загальна характеристика українського народу.

Модуль 2. Особливості духовної культури українців

Тема  2.1. Народні вірування та світогляді уявлення українців.

Тема  2.2.  Традиційна родинна обрядовість та громадський побут українців.

Тема  2.3   Календарна обрядовість українців.

 

Модуль 3. Особливості матеріальної культури українців

 Тема  3.1.  Традиційне господарство українців, матеріальні об’єкти етнокультури.

Тема  3.2.  Українське традиційне житло та господарський двір.

Тема  3.3. Українське національний одяг та вбрання.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Лепеха Т. В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2014. – 376 с.
 2. Борисенко В. К. Традиції та життєдіяльність етносу: на матеріалах святно-обрядової культури українців. Навчал. посібник для студентів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Університет, 2014. – 191 с.
 3. Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. С. А. Макарчука. – Львів, 2016.
 4. Етнографія України: Посібник / За ред. С. А. Макарчука. 2 вид. перероб. і допов. – Львів: Світ, 2014. – 520 с.
 5. Кафарський В., Савчук Б. Етнологія. Підручник. – К., 2016. – 432 с.
 6. Ковальчук О. В. Українське Етнографія: Книга для вчителя. – К., 2012.
 7. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І.Наулко, Л. Ф.Артюх, В. Ф.Горленко та ін. – К., 1991.
 8. Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К., 2001. – 304 с.
 9. Лозко Г. Українське Етнографія. – К., 2012.
 10. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 2012.
 11. Пономарьов А. П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. – К., 2014.

 

Додаткова:

 1. Іваннікова Л. В. Благослови, мати / Посібник з Етнографії. – К., 2012.
 2. Історія української культури / За загал. Ред. І. Крип’якевича. – К., 2014.
 3. Качкан В. А. Українське Етнографія в іменах: У 2 Ч. –Ч. 1. – К., 2013.
 4. Маковій Г. Затоптаний світ. Народознавчі оповідки. – К., 2013.
 5. Мицик В. Ф. Каша – мити наша: етнологічні нариси. – К.: Україна, 2012. – 190 с.
 6. Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. – К., 2011.
 7. Скуратівський В. Т. Берегиня. – К., 2016.
 8. Скуратівський В. Т. Дідух: Свята українського народу. – К., 2012.
 9. Скуратівський В. Т. Покуть. – К., 2012.
 10. Скуратівський В. Т. Посвіт. – К., 2012.
 11. Скуратівський В .Т. Русалії. – К.: Либідь, 2014. – 692 с.
 12. Супруненко В. П. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя, 2013.