Методичне забезпечення навчального процесу

ТЕОРІЯ ЕТНОСУ ТА ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість

кредитів ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

 

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лаборатор

ні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

 

М

 

І

 

3

 

90

 

12

 

 

 

14

 

64

 

3

 

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Івангородський Костянтин Васильович, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання магістерської роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вивчити становлення та розвитку теорії етносу та етнічних процесів як окремої наукової дисципліни;

 • окреслювати теоретично-методологічні особливості дослідження теорії етносу та етнічних процесів;

 • виокремлювати закономірності життєдіяльності етносу як основної етнічної спільноти в історичному розвитку людства;

 • ґрунтовно аналізувати феномен етнічності як основного ідентитету різноманітних етнічних спільнот людей, а також уміти виділяти специфіку етносоціальної структури людства в контексті історичних трансформацій, зокрема, на прикладі формування української етносоціальної спільноти вищого таксономічного рівня – нації;

 • характеризувати основні концепції, школи та напрями в межах теорії етносу;

 • демонструвати знання проблеми онтологізації та інтерпретації в теоретично-методологічному дискурсі   таких   понять   як  „етнос”,

„етнічність”, „етнічна ідентичність”, „етносоціальний організм”;

 • вміти пояснювати співвідношення етносу та культури, розрізняти такі явища, як безетнічність, двоетнічність, етнічна маргінальність, предстваляти типлологізацію основних етносоціальних організмів в історичному контексті розвитку людських спільнот.;

 • усвідомлювати вплив тих чи інших соціальних імперативів на специфіку трансформацій етнічних процесів;

 • класифікувати види, форми перебігу та значення основних етнічних і етносоціальних процесів.

 

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;

 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з етнологічної проблематики;

 • спроможність встановлювати та аналізувати специфічну методику етнологічного дослідження в історичному контексті;

 • здатність аргументовано  доводити   власну   точку   зору   під   час дискусії.

 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;

 • володіння навичками ведення науково-дослідної роботи;

 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу етнологічних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Етнос і етнічність як самостійні історичні явища Тема 1.1. Сутність теорії етносу

Тема 1.2. Закономірності життєдіяльності етносу

Тема 1.3. Феномен етнічності

Модуль 2. Етнічні та етносоціальні процеси

Тема 2.1. Етнічні процеси: теорія та історична специфіка

Тема 2.2. Історичні аспекти формування етносоціальної структури людства

Тема 2.3. Сучасна етносоціальна структура людства

Тема 2.4. Етносоціальний розвиток українців

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983

 2. Етнос і соціум / Під ред. Б. В. Попова та ін. – К., 1993

 3. Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997

 4. Основи етнодержавознавства / За ред. Ю. І. Римаренка. – К., 1997

 5. Нельга О.В. Теорія етносу: Курс лекцій. – К., 1997

 6. Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України. – К., 1996

 7. Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К, 1994

 8. Степико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько- методологічний аналіз). – К., 1998

 

Додаткова:

 1. Арутюнов С.А. Фантом безэтничности // Расы и народы (Далі – РИН). – Вып. 19. – М., 1989

 2. Арутюнов С.А. Этничность – объективная реальность (отклик на статью С.В.Чешко) // Этнографическое обозрение (Далі – ЭО). – 1995. - №5

 3. Балушок В.Г. Етнічне й національне: динаміка взаємодії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №1

 1. Бромлей Ю.В.   К   типологизации   этнических   процессов   //   Проблемы типологии в этнографии. – М., 1979

 2. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. – М., 1987

 3. Бромлей Ю.В., Козлов В.И. Этнические процессы как предмет исследования // Этнические процессы в СССР. – М., 1975. – С. 9 – 23.

 1. Винер Б.Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения // ЭО. – 1998. - №4

 2. Заринов И.Ю. Время искать общий язык (проблема интеграции различных этнических теорий и концепций) // ЭО. – 2000. - №2

 3. Заринов И.Ю. Исторические рамки феномена этничности // ЭО. – 1997. – № 3.

 4. Калниболотська, Школьняк В. Етнічні процеси // МЕЕ. – С.57

 5. Козлов В.И. Динамика численности народов (Методология исследования и основные факторы). – М., 1969

 6. Козлов В.И. Проблематика «этничности» // ЭО. – 1995. - №4

 7. Козлов В.И. Типы этнических процессов и особенности их исторического развития // Вопросы истории. – 1968. – №9

 8. Колпаков Е.М. Этнос и этничность // ЭО. – 1995. – № 5

 9. Крюков М.В. Дальнейшее совершенствование теории этноса – насущная задача нашей науки // РИН. – Вып. 19. – М., 1989

 10. Крюков М.В. Этничность, безэтничность, этническая непрерывность // РИН.– Вып. 19. – М, 1989

 11. Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації (методологічні завваги) // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К., 1994. – Т. 1. – С. 11 –27

 12. Лісовий В. Етнос і нація // Вісник АН України. – 1993. – №10

 13. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Під ред. Ю.І.Римаренко. – К., 1996.

 14. Основи етнодержавознавства / За ред. Ю.І.Римаренка. – К., 1997. 21.Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К., 1996.

 1. Пономарьов А.П. Українська етнографія. – К., 1994

 2. Рыбаков С.Е. К вопросу о понятии «этнос»: философско-антропологический аспект // ЭО. – 1998. – №6

 3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. – М., 2000.

 4. Тишков В.А. О феномене этничности // ЭО. – 1997. – № 3.

 5. Токарев С.А. История зарубежной этногрфии. – М., 1978

 6. Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.В.Попова. – К., 1998.

 7. Чешко С.В. Человек и этничность // ЭО. – 1994. – № 6.

 1. Шнирельман В. Евразийская концепция культуры: Этнонационализм // ЭО. – 1996. – №4

 2. Этносы и этнические процессы. – М., 1993.