Методичне забезпечення навчального процесу

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

2

І, ІІ

8

240

56

 

 

40

144

1,5

іспит, іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладачі – Присяжнюк Юрій Петрович, доктор історичних наук, професор; Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор; Касян Андрій Іванович, кандидат історичних наук, старший викладач.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати, анотації), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • оволодіти понятійним і термінологічним апаратом курсу;
 • познайомитися та опрацювати основні джерела вивчення процесів, тенденцій і явищ;
 • опанувати причинно-наслідкові зв’язки історичного розвитку українського суспільства другої половини ХVІІ – ХІХ ст.;
 • вивчити адміністративно-територіальний устрій України, вільно володіти мапою;
 • предметно опанувати процеси економічного розвитку, зміни в соціально-класовій структурі та національному складі населення України нової доби;
 • вивчити причини та етапи визвольних змагань українського народу, також “технологію” розвитку українського національного “відродження” ХІХ ст.;
 • системно аналізувати історичні явища ранньомодерної та модерної епох, комплексно залучаючи теоретико-методологічні підходи, історіографічні положення та фактологічні дані;
 • простежувати (чітко виокремлювати й аргументувати) методологічні аспекти вивчення історичних подій;
 • орієнтуватися у складних перипетіях суспільно-політичного життя, пов’язаних із розгортанням в Україні загальноєвропейських та власне українських модерних тенденцій розвитку;
 • вести дискусії з актуальних проблем ранньомодерної та модерної історії України, компетентно відстоювати власні знання, міркування, погляди;
 • оптимально й конструктивно з погляду наукових та дидактичних вимог використовувати технологічні можливості мережі Інтернет.

 

Компетентності студента:

 • вміння критично й творчо працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами й матеріалами;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки історичних (суспільних) явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність комплексного, зокрема й компаративного аналізу наукової літератури з наукової, науково-популярної, навчально-методичної тематики;
 • здатність прогнозувати й моделювати альтернативні варіанти історичних процесів;
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • здатність аргументовано доводити власний погляд під час дискусії.
 • володіння елементарними навичками ведення науково-дослідної та навчально-методичної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу побіжних історичних (суспільних) процесів.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Модуль 1. Козацька національна революція та доба Руїни

Тема 1. Національно-визвольна війна середини ХVІІ ст.

Тема 2. Українська козацька держава часів Б. Хмельницького

Тема 3. Громадянська війна (1658–1663 рр.)

та поділ України на два гетьманства

Тема 4. Боротьба за возз’єднання козацької України. Поразка революції

 

Модуль 2. Україна наприкінці ХVII  – у третій чверті ХVIII ст.

Тема 5. Розвиток Лівобережної України в складі Росії на початку XVIII ст.

Тема 6. Події Північної війни в Україні

Тема 7. Діяльність українців-“мазепинців” за кордоном

Тема 8. Соціально-економічний розвиток України (перша – друга третина XVIII ст.)

Тема 9. Гетьманщини та Слобожанщина в 1709–1764 рр., посилення процесів інкорпорації до складу Російської держави

Тема 10. Українські землі в складі Речі Посполитої

Тема 11. Національно-визвольний рух у XVIII ст. Коліївщина 1768 р.

 

Модуль 3. Україна останньої третини ХVІІІ ст.

у контексті геополітичних змін у Східній Європі

Тема 12. Запоріжжя. Січ до і після другої руйнації

Тема 13. Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. та їхні наслідки

Тема 14. Освоєння земель Північного Причорномор’я

Тема 15. Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Поділи Речі Посполитої

 

Модуль 4. Українські землі першої половини ХІХ ст.

Тема 16. Україна на шляху трансформації ранньомодерної нації в модерну

Тема 17. Становище українських земель у складі Російської та

Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.)

Тема 18. Економічний розвиток українських земель у першій половині ХІХ ст.

Криза кріпосництва

Тема 19. Громадська опозиція російському царизму в Україні першої половини ХІХ ст.

Тема 20. Українське національне “відродження” першої половини ХІХ ст.

Тема 21. Західноукраїнські землі першої половини ХІХ ст.

 

Модуль 5. Україна другої половини ХІХ ст.

Тема 22. Велика реформа 1861 р. та інші реформи 60–80 рр. ХІХ ст. у підросійській Україні

Тема 23. Економічний розвиток Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.

Тема 24. Суспільно-політичний рух в Україні другої половини ХІХ ст.

Тема 25. Національне “відродження”: другий етап. Формування української нації

Тема 26. Західноукраїнські землі другої половини ХІХ ст.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Воронянський О.В. Історія України : навчальний посібник. – Х., 2010. – 234 с.
 2. Вулф Л. Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – К. : Критика, 2009. – 592 с.
 3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. : навчальний посібник. – К. : Генеза, 1996. – 360 с.
 4. Губарев В.К. Історія України: Конспект лекцій для студентів і викладачів. – Донецьк, 2004.
 5. Заярнюк А. Ідіоми емансипації. “Визвольні” проекти і галицьке село в середині ХІХ століття. – К. : Критика, 2007. – 336 с.
 6. Історія українського козацтва: Нариси : У 2-х т. – К. : КМА, 2006. – Т. 1. – 800 с.
 7. Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, А.В. Блануца та ін. – К. : Наук. думка, 2006. – Т.1. – С. 332–337.
 8. Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, націй, державності: навчальний посібник. – К., 2009. – 225 с.
 9. Литвинова Т.Ф. “Поміщицька правда”. Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття (ідеологічний аспект). – Д. : ЛІРА, 2011. – 737 с.
 10. Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. Історія економіки українських земель (кінець ІХ – початок ХХ ст.) : навч. посібник. – К. : КНТ, 2011. – 472 с.
 11. Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Черкаси : “Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2007. – 640 с.
 12. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – К. : Критика, 2000. – 304 с.
 13. Темірова Н.Р. Поміщики України в 1861–1917 рр. : соціально-економічна еволюція. – Донецьк, 2003. – 320
 14. Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна : модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ – 1921 р.) : Історичні нариси. – К. : Генеза, 2003. – 304 с.
 15. Україна крізь віки: У 15-ти т. – Т. 7. // Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648 – 1676 рр.). – К., 1999.– 352 с.
 16. Яковенко Н.М. Нарис з історії України від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К.: Ґенеза, 1997. – 324 с.

 

Додаткова

 1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Пер. з англ. В. Морозова. – К. : Критика, 2001. – 272 с.
 2. Антонович В. Історичні діячі Південно-Західної Росії в біографіях та портретах. За колекціями Василя Тарнавського, Олександра Лазаревського та ін. – К. 1990.
 3. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.
 4. Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ – першої половини ХХ століть. – Л., 2006. – 448 с.
 5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст. Кордони, населення, право. – К. 1996.
 6. Журбелюк Г. Трагедія українського селянства і прояв його етнічно-ментальних рис // Історія України. – 2008. – № 43, 47.
 7. Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // Укр. істор. журнал. – 2005. – № 6. – С. 50–65.
 8. Світленко С. Українські громади другої половини ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. (Особливості ідеології та діяльності) // Київська старовина. – 1998. – № 2.
 9. Становлення української державності в XVII ст. : Богдан Хмельницький та його спадкоємці. – К.: Вища школа, 1998. – 272 с.
 10. Чухліб Т. Московський протекторат і зовнішня політика урядів І. Самойловича й І. Мазепи // Історія України. – 2003. – № 47. – С. 1–
 11. Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна. – Чис. 10. – К.; Л. : Критика, 2006. – С. 37–57.