Методичне забезпечення навчального процесу

МЕТОДИКА ПОЛЬОВИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

2

ІІ

3

90

12

 

 

14

64

4

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Синявська Лариса Іванівна, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати, презентації, оформлення експозиції).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти основні поняття етнографії;
 • застосовувати навики науково-дослідницької роботи, працювати з науковою літературою та етнографічними першоджерелами;
 • володіти польовим інструментарієм;
 • використовувати технічні засоби при оформленні етнографічного джерела;
 • застосовувати метод безпосереднього спостереження в його конкретних формах;
 • входити в контакт з інформаторами та отримувати необхідний для дослідження матеріал;
 • виконувати первинну обробку зібраних етнографічних матеріалів;

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;
 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з етнографічної та історичної проблематики;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії;
 • володіння навиками ведення науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для формування етнографічної колекції й компонувати експозиції та поєднувати з викликами сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Загальнотеоретичні основи польового

етнографічного дослідження

Тема 1. Предмет і завдання польової етнографії

Тема 2. Підготовка до польового етнографічного дослідження

Модуль 2–3. Методологічний інструментарій польового

етнографічного дослідження

Тема 3. Основні напрямки польового етнографічного дослідження

Тема 4. Розробка методологічного інструментарію експедиції

Тема 5. Методи збирання етнографічних матеріалів

Тема 6. Складання звіту етнографічної експедиції

Рекомендована література

Основна:

 1. Веселкова Н.В. Об этике исследования // Социс. – 2000. – № 8.
 2. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – Київ, 1995.
 3. Гинзбург А.И., Кондратьев В.С. К методике этносоциологического исследования городского населения // Полевые исследования Института этнографии. – М., 1979.
 4. Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций. – М., 1966.
 5. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. – Київ, 2006.
 6. Зависка Дж. Этика полевой работы в этнографии // Антропологический форум. – 2005. – № 5.
 7. Киблицкая М.В., Масалков И.К. Методология и дизайн исследования в стиле кейс-стади. – М., 2003.
 8. Паньків М.І. Організація польових досліджень з етнографії (для студентів історичного факультету та краєзнавців) : методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2005.
 9. Паньків М. Програма-запитальник для збирачів етнографічних пам’яток. – Івано-Франківськ, 1991.

Додаткова:

 1. Бойківшина: історико-етнографічні дослідження / за ред. Ю.Г.Гошка. – Київ, 1983.
 2. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – Київ, 1988.
 3. Булашов Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – Київ, 1992.
 4. Воропай О. Звичаї нашого народу. – Київ, 1993.
 5. Гуцульщина: Історико-етнографічні дослідження / за ред. Ю.Г.Гошка. – Київ, 1987.
 6. Данилюк А.Г. Українська хата. – Київ, 1991.
 7. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишиванка : Західні області УРСР. – Київ, 1988.
 8. Матейко К.І. Український народний одяг. – Київ, 1977.
 9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу : Ескіз української міфології. – Київ, 1992.
 10. Прислів’я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. – Київ, 1993.