Методичне забезпечення навчального процесу

КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

2

3

3

90

12

 

 

 

14

 

64

4

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни – вибіркова.

Викладачі – д.і.н., проф. Драч О. О.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни  студент повинен:

а) засвоїти основний масив понять та термінів, притаманних даній навчальній дисципліні;

б) класифікувати основні джерела, які слугують основою для вивчення процесів і явищ у сфері культурної антропології;

в) розуміти і пояснювати культурну семантику різних явищ, подій і епох історії людства;

г) з’ясувати методику конструювання етнографічних об'єктів;

д) розуміти процеси культурного розвитку, зміни в соціально-класовій структурі та етнодемографічному складі населення України;

е) визначати фактологічні матеріали й узагальнення польових досліджень міфів, ритуалів, релігії, соціальної структури тубільців;

є) проаналізувати консолідуючі та гальмівні чинники процесу духовного життя соціуму і поступу культури;

ж) знати відомих антропологів і дослідників культурної антропології світового і національного масштабу.

 

Компетентності студента:

 • володіти понятійним та термінологічним апаратом культурної антропології;
 • аналізувати наукову літературу з навчальної дисципліни;
 • опрацьовувати загальнодоступні джерела з навчальної дисципліни;
 • давати оцінку явищам і подіям у сфері культурної антропології;
 • володіти основами культурантропологічного аналізу подій і явищ минувшини світових цивілізацій;
 • здійснювати перевірку достеменності даних щодо фіксованих об'єктів досліджень (міфів, ритуалів, соціальної організації місцевих жителів, релігійних поглядів);
 • застосовувати процедуру реконструкції до антропологічних текстів;
 • володіти технікою і методологією роботи культурантрополога з досліджуваними матеріалами;
 • на підставі антропологічних дискурсів формулювати науково обґрунтовані висновки, пояснювати певні етнокультурні явища.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Змістовий модуль 1. Культурна антропологія як наука

Тема 1.1. Вступ. Предмет и завдання культурної антропології.

Тема 1.2. Основні напрямки й школи в культурній антропології.

Змістовий модуль 2. Культура як система знаків і символів

Тема 2.3. Символічні форми соціокультурного досвіду

Тема 2.4. Культурологічні аспекти часу і простору

Тема 2.5. Антропологія житла і речей

Змістовий модуль 3. Культура як взаємовідносини і комунікація індивідів

Тема 3.6. Механізми трансляції соціокультурного досвіду

Тема 3.7. Регулятивні механізми в культурі, норми і цінності

Тема 3.8. Культурна різноманітність і комунікація

Тема 3.9. Культурний обмін і виживання.

 

 

Основна рекомендована література

 

Підручники та посібники

 1. Алексеев В.П. В поисках предков. Антропология и история. М., 1972.
 2. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989.
 3. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М.,2000.
 4. Белик А.А., Резник Ю.М. Социокультурная антропология (историко-теоретическое введение). М., 1998.
 5. Бофорски Р. Введение к книге «Осмысливая культурную антропологию» // Этнографическое обозрение. 1995. № 1. С. 3–18.
 6. Ван-Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
 7. Вержбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
 8. Воронкова Л.П. Культурная антропология как наука: Учеб. пособие. М., 1997.
 9. Емельянов Ю.Н. Основы культуральной антропологии: Учебное пособие. СПб., 1999.
 10. Иванов Вяч. Вс. Культурная антропология и история культуры. М.,1989.
 11. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. СПб., 1998.
 12. Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб.,1998.
 13. Козлова Н Н. Социально-историческая антропология: Учебник. М.,1998.
 14. Культуральная антропология: Учебное пособие /Под ред. Ю. Н.Емельянова, Н. Г. Скворцова. СПб., 1996.
 15. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
 16. Лурье С.В. Историческая этнология: Уч. пос. для вузов. М., 1997.
 17. Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999.
 18. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М., 1997.
 19. Мосс М. Общество. Обмен. Личность. М., 1996.
 20. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М.,1994.
 21. Очерки социальной антропологии / Отв. ред. В. В. Шаронов. СПб.,1995.
 22. Свод этнографических терминов и понятий. Этнография и смежные дисциплины. М., 1988.
 23. Сепир Э. Антропология и социология // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 611–629.
 24. Социальная антропология в вузе: Сборник учебно-методических материалов. М., 1997.