Методичне забезпечення навчального процесу

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

І

5

150

30

 

 

 

30

 

90

4

Іспит,

залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

 

Тип дисципліни – нормативна.

Викладачі – д.і.н., проф. Масненко В. В., д.і.н., проф. Присяжнюк Ю. П., д.і.н., проф. Драч О. О., д.і.н., проф. Боєчко В. Ф., д.і.н., проф. Синявська Л. І., д.і.н., доц. Івангородський К. В., к.і.н., доц. Мазур О.О., к.і.н., ст. викладач Касян А. І.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

 

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни  студент повинен:

а) засвоїти основний масив понять та термінів, притаманних даній навчальній дисципліні;

б) визначати основні джерела вивчення суспільно-політичних, економічних і соціокультурних процесів і явищ історії та культури України;

в) розуміти причинно-наслідкові зв’язки історичного розвитку українського суспільства від давнини до сьогодення;

г) з’ясувати особливості адміністративно-територіального устрою України в різні історичні періоди та вільно володіти картою;

д) розуміти процеси економічного і культурного розвитку, зміни в соціально-класовій структурі та етнодемографічному складі населення України;

е) визначати причини та основні етапи визвольних змагань українського народу за побудову незалежної соборної держави;

є) проаналізувати консолідуючі та гальмівні чинники процесу формування української нації, духовного життя соціуму і поступу української культури;

ж) знати виданих діячів політичного, суспільного, державного, культурного життя та національного руху України.

 

Компетентності студента:

 • володіти понятійним та термінологічним апаратом з історії та культури України;
 • аналізувати наукову літературу з курсу;
 • опрацьовувати загальнодоступні джерела з курсу;
 • аналізувати історичне минуле та сучасність, спираючись на отримані знання;
 • володіти основами історичного і культурантропологічного аналізу подій і явищ минувшини України;
 • обґрунтовувати цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;
 • узагальнювати досягнення українського народу у сфері культури в історичній ретроспективі;
 • складати історичний портрет діячів минувшини України за методиками «нової біографічної історії»;
 • формулювати науково обґрунтовані висновки.

 

Змістові модулі (перелік тем):

 

Змістовий модуль 1. Найдавніша доба та епоха середньовіччя

Тема 1.1. Вступ. Державогенез на українських землях до ІХ ст. Русь у ІХ–ХІІ ст. Галицько-Волинська держава (ХІІІ – перша половина ХІV ст.)

Тема 1.2. Українські землі в складі Великого князівства Литовського (XIV-XVI ст.). Виникнення та генезис українського козацтва

 

Змістовий модуль 2. Українські землі в ранній новий час

Тема 2.3. Українські землі в складі Речі Посполитої

Тема 2.4. Національно-визвольна  революція середини – третьої чверті ХVІІ ст. Українська козацька держава в добу Руїни

Тема 2.5. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.

 

Змістовий модуль 3. Україна в добу модернізації

Тема 3.6. Україна на історичному етапі переходу від традиційного суспільства до модерного (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Тема 3.7. Український національно-визвольний рух (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 

Змістовий модуль 4. Новітня історія України

Тема 4.8. Українська революція (1917–1921 рр.)

Тема 4.9. Україна у радянську добу (1921 – 1991 рр.)

 

Змістовий модуль 5. Українська культура від найдавніших часів до кінця ХVIII cт.

Тема 5.1. Феномен та витоки української культури.

Тема 5.2. Культура українських земель Руської доби.

Тема 5.3. Українська культура XIV − першої половини XVІI ст.

Тема 5.4. Культура України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

 

Змістовий модуль 6. Культура України ХІХ – початку ХХІ ст.

Тема 6.1. Українська культура першої половини ХІХ ст.

Тема 6.2. Культура України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Тема 6.3. Українська культура радянської доби.

Тема 6.4. Культурне життя в умовах утвердження національного суверенітету.

 

 

Основна рекомендована література

 

Підручники та посібники

 1. Бойко О. Д. Історія України. Посібник / О. Д. Бойко. – К. : «Наукова думка», 2007. – 350 с.
 2. Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Навчальний посібник для вузів / В. Й. Борисенко. –К. : «Знання», 1998. – 300 с.
 3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. – К. : «Генеза», 1996. – 250 с.
 4. Губарев В. К. Історія України: Конспект лекцій для студентів і викладачів / В. К. Губарев. – Донецьк : ВІТА, 2004. – 230 с.
 5. Ефименко А. История украинского народа / А. Ефименко. – К. : «Наукова думка», 1994. – 120 с.
 6. Європейська та українська культура в нарисах: навч. посіб. / за ред. І.З. Цехмістро, В.І. Штанько, В.С. Старовойт та ін. – К. : Центр навч. літ-ри, 2003. – 320 с.
 7. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): навч. посіб. для студентів-україністів. – Ужгород : Гражда, 2009. – 432 с.
 8. Історія світової та української культури: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 480 с.
 9. Історія України / Наук. ред. Ф. Стеблій, Я. Грицак. – Львів : СвітІн, 1996. – 368 с.
 10. Історія України / під ред. Ю. Зайцева. – Львів : «Основа», 1996. – 230 с.
 11. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг.ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. – Київ-Чернівці : Дуга, 2008. – 288 с.
 12. Історія України та її державності: Навч. посіб. / авт. кол. І. Є. Дещинський , І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич. – Л. : Бескид Біт, 2005. – 368 с.
 13. Історія України ХХ– початку ХХІ століття: навч. посіб. / П. П. Панченко , Н. П. Барановська, С. С. Падалка: за заг. ред. В. А. Смолія . – К. : Знання, 2004. – 582 с.
 14. Історія України. Навчальний посібник / Під загальною редакцією В. А. Смолія. – К. : «Наукова думка», 1997. – 250 с.
 15. Історія України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична; рец.: В. В. Кравченко, О. Я. Красівський. – К. : Каравела, 2008. – 400 с.
 16. Історія України: навч.-метод. посіб. для семінарних занять / В. М. Литвин (кер. авт. кол.), А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. : В. М. Литвина. – К. : Знання, 2006. – 608 с.
 17. Історія України: неупереджений погляд: факти, міфи, коментарі/ В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2007. – 591 с
 18. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.]; за заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с.
 19. Крип’якевич І. Коротка історія України / І .Крип’якевич. – К. : «Наукова думка», 1993. – 120 с.
 20. Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича. − К.: Либідь, 2002. – 656 с.
 1. Історія української культури: зб. матеріалів і документів / упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. − К.: Вища школа, 2000. – 606 с.
 2. Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Б.І. Білик. − К.: Знання-Прес, 2002. – 351 с.
 3. Культура і побут населення України: навч. посіб. / під ред. В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
 4. Лановик Б. Д., Лазарович М. В. Історія України: Навчальний посібник / Б. Д. Лановик. – К. : «Наукова думка», 2001. – 190 с.
 5. Литвин В. М. Історія України / В. М. Литвин. – К. : «Наукова думка», 2008. – 290 с.
 6. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк,1998. – 728 с.
 7. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К. : «Наукова думка», 1994. – 320 с.
 8. Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича / упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.
 9. Українська художня культура: Навч. посіб. для студ. вузів / С.Й. Грица Н.М. Корнієнко Т.В. Липова. – К.: Либідь, 1996. – 415 с.
 10. Українське народознавство / Заг. ред. С.П. Павлюк, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчів. – Л.: Фенікс, 1994. – 608 с.
 11. Фареній І.А. Історія української культури з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: Короткий курс лекцій для студентів заочної форми навчання. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 155 с.
 12. Федоров О. В. Історія України: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання / О. В. Федоров. – Кіровоград : Ви-во КНУ, 2003. – 180 с.
 13. Чмихов М.О. Давня культура: навч. посібник. − К.: Либідь, 1994. – 288 с.
 14. Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Кондор, 2011. – 754 с.