Методичне забезпечення навчального процесу

ІСТОРИЧНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

2

4

120

16

 

 

 

18

 

86

4

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання випускової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни  студент повинен:

 • сформувати досконалі знання з теорії історіописання, методології, історіографії, історіософії (філософії історії) стосовно сучасної історіографічної ситуації, в якій опинилася українська історична наука;
 • опанувати основний науковий набуток сучасної світової та української історичної науки,
 • внесок українських науковців у формування нових напрямків історичних досліджень;
 • вільно володіти фактичним матеріалом з розвитку української історіографії;
 • знати основні періоди становлення української історичної науки;
 • дати наукову оцінку сучасній історіографічній ситуації: методологічних засад сучасної історичної науки;
 • змін дослідницьких парадигм, кризових явищ у світовій та українській історичній науці;
 • знати персоналії найвідоміших сучасних українських істориків, наукові школи й середовища, що склалися на нинішній час.

 

Компетентності студента:

 • аналізувати сучасні наукові історичні тести;
 • опрацьовувати джерела з курсу, здійснювати джерелознавчий аналіз;
 • аналізувати минуле та сучасне української історичної науки з погляду подальших перспектив її розвитку;
 • використовувати набуті вміння при написані власних дослідницьких текстів, зокрема магістерських робіт;
 • добирати аргументи на користь власної позиції та формулювати науково обґрунтовані висновки.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади компаративної історіографії

Тема 1.1. Вступ до навчального курсу. Предметне поле, основні питання, сюжети, параметри

Тема 1.2. Сучасні тенденції розвитку світової та української історичної науки: компаративістський аналіз

 

Змістовий модуль 2. Світовий та український досвід історіописання

Тема 2.3. Співвідношення української та всесвітньої історії, як історичного процесу та історичної наукової думки (методологічні аспекти)

Тема 2.4. Міжнародний науковий діалог українських істориків як спроба інтеграції національної парадигми у світовий контекст

 

Змістовий модуль 3. Сучасний стан української історичної науки

Тема 3.5. Дискусія щодо деконструкції, постмодерної фрагментації українського національного наративу

Тема 3.6. Парадокси сучасної української історіографічної ситуації

Тема 3.7. Дискусія щодо кризи сучасної історичної науки

Тема 3.8. Підсумкова

 

Основна рекомендована література

 1. Domańska E. Historie niekonwencjonalne.Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006. – 323 s.
 2. Stryjek T. Jakiej przezłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowzch w historiografii i dedacie publicznej na Ukrainie 1991-2004. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna wydawnicza RYTM, 2007 – 849 s.
 3. White H. The Historical Imagination in Nineteenth Europe. – Baltimore and London, 1973.
 4. Wrzosek W. Historia, kultura, metafora: Powstanie nieklasycznej historiografii. – Wrocław, 1995.
 5. Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. - М.: Европа, 2007. – 612с.
 6. Анкерсмит Ф. Р. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков / Ф. Р. Анкерсмит. – М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с.
 7. Барг М.А. Категории и методы исторической науки / Отв. ред. Ю.А. Поляков. - М.: Наука, 1984. - 342 с.
 8. Блок М. Апология истории, или ремесло историка / Пер Е.М. Лысенка. - М.: Наука, - 254 с.
 9. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: Навч. посібник. – К., 1996.
 10. Грицак Я. Українська історіографія. 1991-2001: Десятиліття змін // Україна модерна. – К.; Львів, 2005. – Ч.9. – С.43-68.
 11. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П. Вибране. (…мій задум зложити нарис історії цивілізації на Україні). – К., 1991. - С.463-558.
 12. Зашкільняк Л. Методологія історії. Від давнини до сучасності. – Львів: ЛДУ, 1999. – 224 с.
 13. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. – Львів: ПАІС, 2007. – 312 с.
 14. Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.
 15. Колесник І.І. Українська історіографія (ХVІІІ - початок ХХ століття). - К.: Генеза, 2000. - 256 с.
 16. Копоносов Н.Е. Как думают историки. – М., 2001.
 17. Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). – К.; Черкаси, 2001. – 440 с.
 18. Підгаєцький В.В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ ст. Навчальний посібник для історичних факультетів. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2001. – 392 с.
 19. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVІІ-ХХ ст. – К., 2002. – 480 с.
 20. Портнов А. Упражнения с историей по-украински. – Москва: ОГИ; Полит. ру; Мемориал, 2010. – 224 с.
 21. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). – М., 2003.
 22. Стельмах С. Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХІХ – початку ХХ ст.): Монографія, - К., 2005. – 378 с.
 23. Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХІХ века. – Екатеринбург, 2002.
 24. Удод О.А. Україна: філософія історії. – К.: Генеза, 2003. – 120 с.
 25. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колект. монографія за ред. Л. Зашкільняка. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 406 с.
 26. Яковенко Н. Втуп до історії. – К.: Критика, 2007. – 376 с.