Методичне забезпечення навчального процесу

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

І

3

90

12

 

 

 

14

 

64

4

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання випускової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни  студент повинен:

а) сформувати наукове мислення з проблем теорії політичної науки, державного будівництва, зв’язку його з розвитком етносу, нації, націогенезу, опрацювати відповідний термінологічний, понятійний апарат;

б) засвоїти основний масив наукових праць з проблеми української етнополітики, з’ясувати загальний рівень вітчизняної етнополітології порівняно із світовим;

в) опрацювати мінімальну джерельну базу, необхідну для адекватного наукового аналізу процесу становлення українського етнополітичного організму;

г) з’ясувати конкретну картину перебігу націогенезу в Україні, дати відповідну етнонаціональну інтерпретацію подіям вітчизняної історії, розвитку національно-визвольного руху, становлення національного права;

д) дати наукову оцінку сучасної етнополітичної ситуації в Україні та перспектив її подальшого розвитку;

е) проаналізувати етнополітику сучасної української держави, правове регулювання етнонаціональних стосунків

 

Компетентності студента:

 • володіти методикою етнополітичного аналізу проблем суспільного життя;
 • аналізувати наукову літературу з курсу;
 • опрацьовувати джерела з курсу;
 • аналізувати історичне минуле та сучасність з точки зору етнополітичних процесів;
 • володіти основами геополітичного аналізу етнонаціональних явищ;
 • формулювати науково обґрунтовані висновки.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Етнополітичні думка та досвід у Європі й Україні.

Тема 1.1. Вступ до навчального курсу.

Тема 1.2. Наукова етнополітична думка.

Тема 1.3. Особливості етнонаціонального розвитку України

Тема 1.4. Етнополітичний контекст української модерної історії

Тема 1.5. Етнополітичний аналіз українських державних утворень початку ХХ ст.

 

Змістовий модуль 2. Сучасна етнополітика в Україні

Тема 2.6. Становлення українського національного права

Тема 2.7. Націоналізм

Тема 2.8. Сучасне українське державотворення в умовах полікультурного суспільства.

 

 

Основна рекомендована література

Підручники та посібники

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999.
 2. Основи етнодержавознавства. Підручник / За ред. Ю.І.Римаренка. – К., 1997.
 3. Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. – К., 1996.
 4. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч. посібник. – К., 1994.
 5. Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. Підручник. – К., 2000.

Енциклопедії та довідники

 1. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії – К., 1993.
 2. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол.: Ю.І.Римаренко та ін. – К., 1996.
 3. Мироненко О.М., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал: Словник-довідник. – К., 1997.
 4. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (Понятійний аппарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енциклопедія / Упоряд. Ю.І.Римаренко. – К., 1998.
 5. Націоналізм як суспільний феномен. Енциклопедичний словник / За ред. Ю.І.Римаренка. – Донецьк, 1997.
 6. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка у персоналіях / Ю.І.Римаренко та ін. – К.; Донецьк, 1997.

 

Взірці української етнополітичної думки

 1. Бочковський.О. Вступ до націології. – К., 1998.
 2. Винниченко В.К. Відродження нації. – К., 1990.
 3. Винниченко В.К. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.
 4. Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу / Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 – початку 20 ст. – К., 1994. – Вип.1. – 286 с.
 5. Грушевський М.С. На порозі Нової України: Гадки і мрії. – К., 1991.
 6. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.
 7. Драгоманов М.П. Пропащий час // Вибране … Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. – К., 1991.
 8. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране … Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. – К., 1991.
 9. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К.,1991.
 10. Костомаров Н.И. Две русские народности. – К.; Харьков, 1991.
 11. Костомаров Н.И. Мысли о федеративном начале в Древней Руси // Укр. іст. журн. – 1993. – №10, №11-12. – С.124-137.
 12. Липинський В.К. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму // Твори. Політологічна секція. – Т.6. – Кн.1 – К., Філадельфія, 1995.
 13. Міхновський М. Самостійна Україна. Програма Революційної української партії // Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / Упоряд. І.О.Кресіна, О.В.Кресін, В.П. Ляхоцький, В.Ф.Панібудьласка. – К., 1997. – Ч.1.. – С.312-322.
 14. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? – Львів, 1994.
 15. Старосольський В. Теорія нації. – Нью-Йорк, Київ, 1998.