Методичне забезпечення навчального процесу

ДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма

підсумкового контролю

 

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лаборатор ні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

 

1

 

І, ІІ

 

8

 

240

 

56

 

 

 

40

 

144

 

3

 

Залік, іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)

Тип дисципліни – нормативна.

Викладачі – Михайлюк Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, Івангородський Костянтин Васильович, доктор історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати), виконання курсової роботи.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • вибудовувати хронологію   важливих   історичних   подій   і   явищ української минувшини;
 • окреслювати основні   етапи   суспільно-політичних  та   соціально- економічних процесів та пояснювати їх сутність;
 • виокремлювати етапи та зміст українського державотворення;
 • пояснювати специфіку перебування українських земель під владою інших держав;
 • відтворювати перебіг національно-визвольних змагань;
 • давати оцінку ролі історичних постатей, які посприяли змінам в історії України;
 • класифікувати і характеризувати соціальні явища і процеси;
 • усвідомлювати особливості розвитку етнічних процесів і, насамперед, витоків та формування українського етносу;
 • розуміти дискусійність тлумачення різних історичних подій, явищ і процесів;
 • усвідомлювати багатогранність і багатство здобутків української культури, розуміти сутність культурних явищ, історичних умов їхньої трансформації, найвищих досягнень у сфері культури, у тому числі в європейському та світовому вимірі.

Компетентності студента:

 • вміння критично працювати з науковою літературою, писемними, картографічними, статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами;

 

 • здатність компаративного аналізу наукової літератури з історичної проблематики;
 • спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки найважливіших історичних подій і явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 • здатність прогнозувати і моделювати альтернативні варіанти розгортання історичних подій;
 • здатність аргументовано доводити власну точку зору під час дискусії.
 • вміння глибоко аналізувати різноманітні події, процеси і явища та робити відповідні власні судження і висновки;
 • володіння елементарними навичками   ведення   науково-дослідної роботи;
 • уміння застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого та робити проекцію у сьогодення.

 

Змістові модулі (перелік тем):

Модуль 1. Українські землі в додержавний період Тема 1.1.Історія України як наука

Тема 1.2.Історичні джерела та історіографія давньої та середньовічної історії України

Тема 1.3. Розвиток автохтонного населення на теренах України

Тема 1.4. Міграційні процеси на українських землях

Тема 1.5.Східні слов’яни на землях України в додержавний період

Модуль 2. Доба Русі Тема 2.1. Виникнення Руської держави

Тема 2.2. Виникнення та становлення Русі

Тема 2.3. Піднесення та розквіт Русі

Тема 2.4. Політична роздробленість Русі

Тема  2.5.  Політичний  устрій  та   соціально-економічний  розвиток  Руської держави

Тема 2.6.Боротьба Pусі проти монголо-татар

Тема 2. 7.Галицько-Волинська держава

Тема 2.8.Походження та основні етапи формування українського етносу

Тема 2.9. Культура українських земель у добу Русі

Модуль 3. Українські землі в складі ВКЛ та Речі Посполитої

Тема 3.1. Включення українських земель до складу Великого князівства Литовського. Польська експансія в Галичину

Тема 3.2. Геополітичне становище українських земель у ХІV – середині ХVІ ст. Тема 3.3. Соціально-економічні процеси на українських землях у ХІV – середині ХVІ ст.

Тема 3.4. Виникнення українського козацтва

Тема 3.5. Утворення Запорізької Січі. Еволюція українського козацтва

Тема 3.6. Суспільно-політичне та соціально економічне становище українських земель під владою Речі Посполитої у другій половині XVI – першій половині XVII ст.

Тема 3.7. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – в першій третині ХVІІ ст.

 

Тема 3.8. Українська культура XIV− першої половини XVІI ст.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Давня історія України: У 2-х кн. / П.П. Толочко та ін. – К.: «Либідь», 1994. – Кн. 1–2.
 2. Давня історія України: У 3-х т. / ред кол. П.П. Толочко та ін.– К.: Наукова думка, 1997–2003. – Т.1–3.
 3. Економічна історія України: У 2-х т. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т.1. – 691 с.
 4. Історія української культури: У 5-ти т. / Ред. В. А. Смолій. – К.: Наукова думка, 2000-2001. – Т. 1–2.
 5. Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т. 1–6.

Додаткова:

 1. Бачинська О.А., Чухліб Т.В., Щербак В.О. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / О.А. Бачинська, Т.В. Чухліб, В.О. Щербак. ‒ К., – 326 с.
 2. Історія України в особах. Литовсько-польська доба / О. Русина (упоряд. і авт. передм.) та ін. – К.: Україна,1997. – 272 с.
 3. Історія українського козацтва: Нариси: У 2-х т. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – 800 с.
 4. Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / НАН України; Інститут  історії України / В. А. Смолій (відп.ред.). – К.: Наук. думка, 2006. – Т.1. – 632  с.
 1. Котляр М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава / М.Ф. Котляр. – К.: Україна, 1996. – 240 с.
 1. Котляр М. Ф. Княжа служба в Київській Русі / М.Ф. Котляр. – К.: Інститут  історії України НАН України, 2009. – 251 с.
 1. Котляр М.Ф. Духовний світ літописання / М.Ф. Котляр. – К.: Інститут історії  України НАН України, 2011. – 238 с.
 1. Котляр М.Ф. Історія суспільного життя Русі: Нариси / М.Ф. Котляр. – К.:  Інститут історії України НАН України, 2016. – 288 с.
 1. Котляр Н.Ф. Удельная раздробленность Руси / М.Ф. Котляр. – К., 2013. – 143 с.
 2. Леп'явко С. Козацькі війни кінця ХУІ ст. в Україні / Леп’явко С. – Чернігів, 1996. – 312 с.
 3. Ричка В. М. «Вся королівська рать» (Влада Київської Русі) / В.М. Ричка. – К.: Інститут історії України, 2009. – 180 с.
 4. Ричка В.М. «…И просвѣти ю крещеньем святым» (Християнізація Київської Русі) / В.М. Ричка. – К.: Інститут історії України, 2013. – 222 с.
 5. Статути Великого князівства Литовського: В 3 т. – Одеса: Юридична література, 2002–2004. – Т. 1–3.
 6. Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. – К.: Наукова думка, 1996. – 359 с.
 7. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XІV – до середини XVІІ ст. / Н. Яковенко. – К.: Критика, 2008. – 495 с.