Кафедра історії України

   Кафедра створена в 1994 р. і за період існування зазнавала певних реорганізацій і була базою для формування ще кількох кафедр університету: новітньої історії (1999), історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (2006). З 2006 р. мала назву – кафедра історії та етнології України. У 2015 р. повернута попередня назва – кафедра історії України. З 1994 р. по 1999 рр. кафедру очолював проф. А.Ю. Чабан, у 2000-2002 рр. – обов’язки завідувача виконував доц. В.М. Мельниченко. З 2002 р. по 2012 р. завідувачем був проф. В.В. Масненко, а з вересня 2012 – по квітень 2016 р. – проф. О.О. Драч. З травня 2016 р. кафедру очолює проф. В.В. Масненко.

Нині науково-педагогічний колектив кафедри складають 5 докторів історичних наук, професорів та 4 кандидатів історичних наук, доцентів. Вони забезпечують викладання в Інституті фундаментальних, професійно-орієнтованих та вибіркових навчальних дисциплін, спецкурсів і спецсемінарів з вітчизняної історії та етнології, а також курсів „Історія та культура України”, „Народознавство” та "Етнографія" на усіх інших інститутах і факультетах університету.

На кафедрі традиційно плідно ведеться науково-дослідна робота. У 1996-2006 рр. кафедра працювала над науково-дослідною темою “Питання історії Середнього Подніпров’я у контексті історії України”. Нині кафедра розробляє науково-дослідну тему “Український історичний процес у теоретико-методологічних студіях, джерелах та історіографії країн Центрально-Східної Європи”. Впродовж 2009–2011 рр. кафедра працювала над виконанням колективних тем: держбюджетної – «Історична наука України, Польщі, Білорусі в контексті модерного націотворення: компаративний аналіз» та договірної – «Білоруська й українська історіографії та формування історичної свідомості білорусів і українців у 1918–1945 рр.». Від середини 90-х років ХХ ст. при кафедрі навчалися в аспірантурі та захистилися понад 20 аспірантів, більшість з яких були випускниками нашого інституту (факультету). Від 2012 р. на кафедрі історії України діє докторантура.

Серед найбільш резонансних наукових заходів, проведених колективом кафедри можна виділити: І–VІІІ Всеукраїнські читання “Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку”, ІІ–ІV Всеукраїнські конференції “Православ’я – наука − суспільство: проблеми взаємодії”, І–ІХ Богданівські читання, Міжнародна наукова конференція “Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі”. Від березня 1997 р. колектив кафедри становить по суті ядро Осередку Наукового товариства імені Шевченка у Черкасах, регулярно організовуючи його щорічні березневі наукові сесії.

Від початків створення співробітниками кафедри опубліковано понад 1500 наукових праць, у тому числі 17 монографій, 12 посібників та підручників, 12 навчально-методичних посібників, чимало наукових статей у фаховій, науково-популярній літературі, публіцистичних часописах, всеукраїнській і регіональній пресі. Праці членів кафедри друкуються в наукових виданнях Польщі, Білорусі, Росії, США. Кафедра є відповідальною за вихід у світ періодичних збірників наукових праць – «Вісник Черкаського університету» (серія «Історія та етнологія України»), «Гуржіївські історичні читання», «Богданівські читання», «Наукові сесії Осередку НТШ у Черкасах», «Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум».

З перших років існування кафедра тісно співпрацює з відомими науковцями, педагогами громадськими та державними діячами. Особливо плідною була співпраця з інститутом Історії України НАН України. Викладачі кафедри стояли біля джерел створення в області Малої академії наук, її історичного, краєзнавчого та етнографічного відділень. Кафедра активно контактує з національними та державними історико-культурними заповідниками, зокрема в нашій області – Чигиринським, Канівським, Корсунь-Шевченківським, Кам’янським, де працюють чимало наших випускників. Викладачі кафедри є членами багатьох громадських організацій, зокрема: Національної спілки краєзнавців України, Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка, Наукового товариства істориків-аграрників.


 Склад кафедри:

 1. Масненко Віталій Васильович – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор
 2. Драч Оксана Олександрівна – доктор історичних наук, професор
 3. Присяжнюк Юрій Петрович – доктор історичних наук, професор; заступник завідувача кафедри з наукової роботи
 4. Боєчко Владислав Федорович – доктор історичних наук, професор
 5. Івангородський Костянтин Васильович – кандидат історичних наук, доцент
 6. Михайлюк Юрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент
 7. Синявська Лариса Іванівна – доктор історичних наук, професор
 8. Темченко Андрій Іванович - кандидат історичних наук, доцент
 9. Касян Андрій Іванович - кандидат історичних наук, викладач
 10. Старший лаборант -  Хоменко Денис Володимирович

Адреса:

18031, м.Черкаси, б-р Шевченка, 81, корпус № 1, ауд.  520, 521

Телефон:

37-55-57

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Масненко Віталій Васильович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри

Народився 1 грудня 1963 р. у м. Черкаси. Доктор історичних наук (2003), професор (2004), дійсний член НТШ (2005). З відзнакою закінчив історичний факультет Харківського університету (1986), аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (1992), докторантуру Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України (2001).

Від 1986 р. працює в Черкаському держпедінституті (із 2003 – Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького): старший лаборант, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри, проректор, професор кафедри історії України. Від травня 2016 р. знову очолює кафедру історії України. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Суспільно-політичні позиції інтелігенції України в 1921-1928 рр.” (наук. керівник – д-р істор. н., проф. В. Курило), 2002 р. – докторську дисертацію “Історична думка у процесі розвитку національної свідомості українців (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)” (наук. консультант – д-р істор. н., проф. О. Майборода).

Спеціалізується переважно на дослідженні: теоретичних проблем історичної науки, інтелектуальної історії ХІХ-ХХ ст., історіографії, національної свідомості та становленні модерних націй, історії української інтелігенції, біографістики, історії Церкви, етногенезу українців, традиційної української культури, етнології. Автор понад 300 наукових праць (з них понад 30 зарубіжних публікацій).

Був керівником і виконавцем грантових програм:

у 2003 р. – грант НТШ в США для написання монографії про Переяславську раду;

у 2009-2010 рр. – спільний грант ДФФД України та Білоруський ДФФД;

у 2010 р. – грант КІУС Альбертського університету (Канада);

у 2015-2016 рр. – грант ДФФД України.

Був науковим керівником 10 кандидатів історичних наук і науковим консультантом 1 доктора історичних наук. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького.

Був головним редактором «Вісника Черкаського університету» (2005-2007 рр.). Входить до складу редколегій низки колективних наукових праць і періодичних фахових видань («Історіографічні дослідження в Україні» (Інститут історії України НАН України); «Болховітіновський щорічник» (Київ); «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія»; «Український селянин»; «Гуржіївські історичні читання» та ін.). Член низки наукових товариств: НТШ, УІТ, «Towarzystwa Historiograficznego» (Польща). Член Національного бюро Національної асоціації україністів.

Викладає навчальні курси: для бакалаврів («Українська етнологія», «Нова історія України», «Формування української нації», для магістрів «Історична наука у контексті світової історії», «Етнополітологія»).

Нагороджений грамотами Міністерства освіти України (2007, 2008); Вищою відзнакою НРУ “За заслуги перед українським народом” ІІ ступеня (2011), Почесною ювілейною відзнакою Всеукраїнського братства ОУН-УПА «70-річчя створення УПА» (2012), Ювілейною медаллю НТШ «140-річчя НТШ» (2013), Відзнакою Черкаської ОДА «365 років. Українська козацька держава» (2015), «Почесною відзнакою ректора ЧНУ» (2015).

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Основні праці:

 1. Масненко В.В. Історичні концепції М.С.Грушевського та В.К.Липинського. Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х років – К.; Черкаси: Брама ІСУЕП, 2000 – 284 с.
 2. Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) – К.; Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001 – 440 с.
 3. “Українізація” 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. Колективна монографія / За ред. В.А.Смолія – Ін-т історії України НАН України – К., 2003 – 392 с.
 4. Освітяни Черкащини – жертви радянського тоталітарного режиму: документальне видання / Упоряд. В.В. Масненко (наук. ред.), В.С. Романов, С.О. Шамара. – Черкаси: “Брама-Україна”, 2009. – 272 с.
 5. Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі / Упоряд. В.В.Масненко, Ю.П.Присяжнюк (Серія “Історіографічні студії” Вип.1). – Черкаси: “Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2011. – 182 с.
 6. Масненко В.В., Ракшанов В.Б. Українська хата. Науково-популярне видання. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – 190 с.
 7. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців. Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко. – Черкаси: РВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 с. (серія «Історіографічні студії», Вип.3.).
 8. Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І.Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с.
 9. Масненко В.В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості // Український історичний журнал – 2002. – №5 – С.49-62.
 10. Масненко В.В. Українська історична наука в період національного відродження підчас революції 1917-1920 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Praca zbiorowa pod redakcją J.Pisulińskiej, P.Sierżęgi, L.Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J.Maternicki. – Rzeszów, 2008. - 403-416.
 11. Масненко В.В. Від “неісторичного” народу до “історичної” нації: спроба окреслення ідентифікаційного потенціалу української національної історіографії // Historia-mentalność-tożsamość: Studia z historii, historii historiografii i metodolodii historii. – Poznań, 2010. – S-39-51.
 12. Масненко В.В. Галичина у візії наддніпрянських українофілів 1840-1860-х рр.: імперативи Михайла Максимовича // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J. Maternicki. – Rzeszów, – Т.2. – S.89-101.
 13. Масненко В.В. Міфологізація образу Богдана Хмельницького в українській історичній думці та національній свідомості другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / Pod redakcja Andrzeja Czyzewskiego, Rafala Stobieckiego, Tomasza Toborka, Leonida Zaszkilniaka. – Warszawa; Lodz, 2012. – S.210-223.
 14. Масненко В.В. Украинский фактор в событиях Московской смуты в начале ХVІІ века // Studia Slavica Et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. – СПб., 2012. – №2(12). – С. 91-106.
 15. Масненко В.В. Дослідження західноруського права (права ВКЛ) у контексті формування української національної історичної парадигми 1920-х рр. // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народаў і культур – Гродна; Юрса Прынт, 2013. – С. 121-130.
 16. Масненко В.В. Галичина в інтелектуальному просторі українського національної проекту: версії П. Куліша та М. Драгоманова // Galicja a powstanie styczniowe. Pod redakcją M.Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszkilniaka. – Warszawa; Rzeszów, – S. 379-389.
 17. Масненко В.В. Україна, Польща, Росія у системі цивілізаційних координат: візія В’ячеслава Липинського // Historia-Tożsamość-Mentalność. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii w XIX i XX w. Pod redakcją E.Koko, M. Nowak i L. Zaszkilniaka – Gdańsk, 2013. - S. 307-323.
 18. Масненко В.В. Уявлені просторові образи України та її сусідів на ментальній карті В’ячеслава Липинського // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 59-77.
 19. Масненко В.В. В’ячеслав Липинський і його роль в українській історії історіографії та методології історії // Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcją naukową J.Maternickiego, J. Pisulińkiej i L. Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2015. – S. 196-213.
 20. Масненко В.В. «Різні обличчя» одного мислителя: візуалізація тілесності в самопрезентації В’ячеслава Липинського // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2014/2015. – Вип.8. – С.129-154.

Боєчко Владислав Федорович - доктор історичних наук, професор

Основні праці:

 1. Боєчко В. Ф. Друга Річпосполита 1914 – 1921 рр.: становлення державності / В. Ф. Боєчко. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2016. – 410 с.
 2. Боєчко В. Ф. Відродження польської державності на поч. ХХ ст.: вітчизняна історіографія проблеми / В. Ф. Боєчко // Вісник ЧНУ. Серія історичні науки. – 2012. – №22. – С. 97–106.
 3. Боєчко В. Ф. Активізація польських національних сил у період Першої світової війни та відродження незалежності Польщі / В. Ф. Боєчко // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 195. – Т. 207. – Історія. Миколаїв: ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – С. 40-48.
 4. Боєчко В. Ф. Скликання Законодавчого сейму та розробка попередніх проектів Конституції Польської республіки (січень-червень 1919 р.) / В. Ф. Боєчко // Гуржіївські історичні читання. – Вип. 6. – Черкаси, 2013. – С. 362-364.
 5. Боєчко В. Ф. Конституційний процес в Другій Речі Посполитій (1919-1921 рр.) / В. Ф. Боєчко // Вісник ЧНУ. Серія історичні науки. – Вип. 35. (288). – Черкаси, 2013. – С. 58-65.
 6. Боєчко В. Ф. Питання щодо польсько-німецького кордону на Паризькій мирній конференції 1919 р. / В. Ф. Боєчко // Гуржіївські історичні читання. – Вип. 7. – Черкаси, 2014. – С. 352-354.
 7. Боєчко В. Ф. Встановлення східного кордону Польщі 1919-1921 рр. / В. Ф. Боєчко // Вісник ЧНУ. Серія історичні науки. – Вип. 29 (282). – Черкаси, 2013. – С. 120-125.
 8. Боєчко В. Ф. Польсько-німецьке протистояння на Паризькій мирній конференції 1919р. (дискусій щодо кордонів) / В. Ф. Боєчко // Вісник ЧНУ. Серія історичні науки. – Вип.19. (312). – Черкаси, 2014. – С. 63-67.
 9. Боєчко В. Ф. Польська аграрна реформа (1919-1925 рр.) і європейський контекст / В. Ф. Боєчко // Український селянин. Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Черкаси, 2014. – С. 91-94.
 10. Боєчко В. Ф. Встановлення кордонів Польської республіки в 1919-1921 рр.: дипломатичні та силові маневри / В. Ф. Боєчко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. – Вип. 2. – Ч. 3. – Тернопіль, 2014. – С. 135-145.
 11. Боєчко В. Ф. Проект системи влади Другої Речі Посполитої конституційної комісії 1920 р. / В. Ф. Боєчко // Гуржіївські історичні читання. – Вип. 10. – Черкаси, 2015. – С. 221-224.
 12. Боєчко В. Ф. Еволюція польського питання у європейській міжнародній політиці 1914-1917 рр. / В. Ф. Боєчко // Вісник ЧНУ. Серія історичні науки. – № 35 (368). – Черкаси, 2015. – С. 26-33.
 13. Боєчко В. Ф. Реалізація проектів незалежності Другої Речі Посполитої польською національною елітою 1917-1918 рр. / В. Ф. Боєчко //Вісник ЧНУ. Серія історичні науки. – Вип. 29 (362). – Черкаси, 2015. – С. 96-104.
 14. Боєчко В. Ф. Особливості формування політичних партій в процесі відродження державності Польщі / В. Ф. Боєчко // Емінак. Науковий щоквартальник. – № 4. (12) (жовтень-грудень). – Київ – Миколаїв, 2015. – С. 96 –103.
 15. Боєчко В. Ф. Організаційне становлення лівого табору політичних сил Польщі кінці ХІХ – 20х рр.  ХХ ст. / В. Ф. Боєчко //Емінак. Науковий щоквартальник. – № 1. (13). (січень-березень). – Т.1. –Київ-Миколаїв, 2016. – С. 91-98.
 16. Боєчко В. Ф. Початок відбудови промисловості та фінансової системи Другої Речі Посполитої / В. Ф. Боєчко // Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 107. (4). – К., 2016. – С. 135-140.
 17. Боєчко В. Ф. Становище польських земель у складі держав імперій / В. Ф. Боєчко // Емінак. Науковий щоквартальник. – № 2. (14) (квітень–червень).– Т. 1. – Київ-Миколаїв, 2016. – С. 93–99.
 18. Боєчко В. Ф. Боротьба за збереження незалежності Другої Речі Посполитої та вирішення територіальних вимог (листопад 1918 – березень 1921 рр.) / В. Ф. Боєчко //Чорноморський літопис. Науковий журнал. – Вип. 11. – Миколаїв, 2016. – С. 6-12.
 19. Боєчко В. Ф. Становлення Другої Речі Посполитої в українській історіографії (1991-2014 рр.) / В. Ф. Боєчко // Spheres of culture. – Volume IX. – Lublin, 2014. – S. 307-312.
 20. Боєчко В. Ф. Формування внутрішніх передумов відродження Другої Речі Посполитої кін. ХІХ – поч. ХХ ст./ В. Ф. Боєчко // Spheres of culture. – Volume XІІІ. – Lublin, 2016. – S. 340-347.

Драч Оксана Олександрівна - доктор історичних наук, професор

Народилася на Черкащині. На відмінно закінчила Черкаську середню школу № 3, з відзнакою історичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Під час навчання в аспірантурі захистила кандидатську дисертацію «Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.)» (2002, ХНУ ім. В.Н. Каразіна). У Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького (з 2002 р.) працювала на посадах доцента кафедри історії і етнології України, заступника декана з виховної роботи, професора, завідувача кафедри історії та етнології України. Захистила докторську дисертацію на тему «Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині XIX – на початку XX століття» за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (2011, ХНУ ім. В.Н. Каразіна). Має вчене звання професора (2013 р.) Автор близько 100 наукових праць.

Викладає студентам та магістрантам навчальні курси з історії України, історії української культури, історії освіти і науки в Україні, повсякденного життя міст України XVIII – початку XX ст., культурної антропології, історичної герменевтики. Коло її наукових інтересів становлять сюжети, пов'язані з соціокультурною історією, зокрема, історією освіти та шкільництва, історією повсякдення, жіночою і гендерною історією.

Відповідальний редактор «Вісника Черкаського університету: Серія Історичні науки».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні праці:

Монографії:

Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: монографія / О.О. Драч; наук. ред. проф. В.В. Калініченко; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 532 с.

Драч О.О. Співробітники Черкаського педагогічного інституту – жертви сталінських репресій / О.О. Драч // Освітяни Черкащини – жертви радянського тоталітарного режиму: документальне видання / Упор. В.В. Масненко (наук. ред.), В.С. Романов, С.О. Шамара. – Черкаси: Брама, 2009. – С. 213-218.

 Навчальні посібники

 1. Драч О.О. Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення: навчально-методичний посібник / О.О. Драч, Г.В. Кочерга. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – 308 с. – 17,90 дрк. арк. (ISBN 978-966-9730-47-3)
 2. Драч О.О. Зарубіжна історіографія всесвітньої історії. Навчальний посібник / О.О. Драч. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А, 2015. – 164 с. – 11,6 дрк. арк. (ІSBN 978-966-920-015-0)
 3. Драч О.О. Макромодуль ІІІ. Історія освіти / О.О. Драч // Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник / За ред. В.О. Огнев’юка. ─ К.: ВП «Едельвейс», 2014. – С.152-240; С.584-595.(ІSBN 978-966-2746-57-4)
 4. Драч О.О. Історія української культури. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / О.О. Драч . – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 20013. – 120 с. (5,1 дрк. арк.). (ІSBN – 978-966-321-457-5)
 5. Драч О.О. Освіта жіноча в Україні / О.О. Драч // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2010. – Т. 7. Мл-О. – С. 644-647.

Публікація закордоном

 1. Драч О.О. Высшее женское образование в Российское империи от оценок очевидцев до историографии образов современников / О.О. Драч // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народау і культур: Серыя «Гістарыяграфічныя даследованні». – Гродна: ЮрСаПрынт, 2013. – С. 317-329.
 2. Драч О.О. Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О.О. Драч // NAD WІSŁĄ І DNІEPREM. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszłość і teraźnіejszość. – Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015. – № 4. – С. 110-116.

 Статті у наукометричних виданнях:

 1. Драч О. Концепт «нової жінки» в інтерпретації О. Коллонтай / О. Драч, А. Шаматова // Наукові записки Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія Історія / За заг. ред.. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 22-26. (індексується РІНЦ).
 2. Драч О.О. Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників / О.О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2016. – Вип. № 3-4. – С. 46-51. (індексується INDEX COPERNICUS ICV 2015:45.87).

 Статті у фахових виданнях:

 1. Драч О.О. Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії) / О.О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. № 29 (362). – С. 80-88.
 2. Драч О.О. Становлення «історії жінок» як наукового напряму на Заході: досягнення і перспективи / О.О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. № 9 (342). – С. 5-11.
 3. Драч О.О. Жіноча історія і «антропологічний поворот» у гуманітаристиці: міркування щодо завдань і методів / О.О. Драч // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – С. 65-69.
 4. Драч О.О. Сучасні дослідження з історії освіти: методологічні аспекти / О.О. Драч // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014-2015. – Вип. 8-9. – С. 77-82.
 5. Драч О.О. Повсякдення на вищих жіночих курсах в умовах Першої світової війни / О.О. Драч // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2014. – Вип. 23: Перша світова війна й Україна (До 100-річчя початку Великої війни). – C. 174-181.
 6. Драч О.О. Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії / О.О. Драч // Український селянин: Зб. наук. праць / Ін-т історії України НАН України; Черкаський нац. ун-т. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С.66-69.
 7. Драч О.О. Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології / О.О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2014. – Вип. № 9 (302). – С. 5-11.
 8. Драч О.О. Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання Російської імперії / О.О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2014. – Вип. № 19 (312). – С. 47-55.
 9. Драч О.О.Харківський університет і вища освіта жіноцтва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.О. Драч // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 68. ─ № 1. – С. 29-36.
 10. Драч О.О. Жіноча середня освіта провінційного міста: осмислення практики функціонування гімназій Черкас (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)/ О.О. Драч, А.А. Котиченко // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2013. – Вип. № 9 (262). – С. 94-99.
 11. Драч О.О. Діяльність українських земств з організації шкільної справи у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О.О. Драч // Український селянин : Збірник наукових праць. – 2002. – Вип. 6. – С. 34-36.
 12. Драч О.О. Характерні особливості учнівського контингенту народних шкіл Наддніпрянщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О.О. Драч // Український селянин: Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 7. – С.30- 32.
 13. Драч О.О. Сільська школа в Україні: особливості організації навчального процесу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.О. Драч // Український селянин: Збірник наукових праць. – 2004. – Вип. 8. – С.98-101.
 14. Драч О.О. Мовне питання в початковій школі в Україні (1861 – 1917 рр.) / О.О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – 2003. – Вип. 50. – С.67-72.
 15. Драч О.О. Проблеми організації навчального процесу в початкових школах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – 2004. – Вип. 61. – С. 53-60.

 

Івангородський Костянтин Васильович - кандидат історичних наук, доцент

Народився 8 січня 1978 року в Черкасах. У 1999 р. закінчив історичний факультет Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З вересня 1999 р. став викладачем кафедри історії України ЧНУ. Впродовж жовтня 2000 – жовтня 2003 рр. перебував в аспірантурі на тій же кафедрі. В травні 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему – «Етносоціальні процеси в південних староствах Київського воєводства (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)». З червня 2006 р. і дотепер – доцент кафедри історії України (до літа 2016 р. називалася історії та етнології України) Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Автор понад 100 публікацій (у тому числі 2 монографії). Коло наукових інтересів: теорія та методологія історіографії, сучасна історіографія етнічної історії східних слов’ян, середньовічна та ранньомодерна історія України, теоретичні аспекти етнології, теорія етносоціальних процесів, історія етнологічної науки, історія формування української нації, етносоціальна історія українського козацтва, міжспільнотні взаємини. Викладає ряд дисциплін: «Історична етнологія», «Історія етнологічної науки», «Річ Посполита в соціокультурному просторі Центрально-Східної Європи», «Антропологія міста», «Етнодемографія», «Історія та культура України», «Етнографія».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні праці: 

 1. Івангородський К.В. Селянство Полудневої Київщини в XVI – середині XVII ст. (Студії з етносоціальної історії). – Черкаси : ЧНУ, 2006. – 144 с. (9,1 др. арк.)
 2. Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва (Нариси з історії Південної Київщини кінця XV – середини XVII ст.). – Черкаси : Вид. Чабаненко А.Ю., 2012. – 240 с.
 3. Івангородський К.В. [та ін.] Образ Білорусі в історіографії та історичній пам’яті українців : Колективна монографія [у співавторстві] / Керів. автор. кол. та ред. В. Масненко. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 212 с.
 4. Івангородський К.В. Українське селянство в етносоціальних процесах XVI – першої половини XVII ст. (методологічний контекст проблеми) // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 21–25.
 5. Івангородський К.В. Ісламський Крим і православна українська народність: міжспільнотні взаємини в контексті етносоціальних трансформацій XV–XVII ст. // Іслам і Україна / За ред. М. Кірюшко. – К. : Ансар Фаундейшн, 2005. – С. 101–134.
 6. Івангородський К.В. Етнодемографічні процеси на Великому Кордоні в контексті взаємин української та кримськотатарської спільнот (XVI–XVII ст.) // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : Зб. наук. пр. / За ред. С. Світленко та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2006. – Вип. 4. – С. 62–71.
 7. Івангородський К.В. Землеробство в економіці Кримського ханства (XV–XVII ст.): історична інтерпретація проблеми // Український селянин : Зб. наук. пр. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2006. – Вип. 10. – С. 198–204.
 8. Івангородський К.В. Проблема ясиру в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства (XV–XVII ст.) // Україна соборна : Зб. наук. ст. – Вип. 4, Т. 2. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2006. – С. 3–12.
 9. Івангородський К.В. Етнічність у теоретичній інтерпретації поняття «етносоціальні процеси» як явище та феномен // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Українознавство. – К., 2004. – Вип. 8. – С. 50–53.
 10. Івангородський К.В. Проблематика реформи 1861 р. на сторінках часопису «Український селянин» за перше десятиліття ХХІ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. XVIII. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2011. – С. 41–52.
 11. Івангородський К.В. Теоретична інтерпретація і типологізація етносоціальних організмів // Матеріали до української етнології : Зб. наук. пр. / За ред. Г. Скрипник. – Вип. 8 (11). – К. : ІМФЕ, 2009. – С. 307–314.
 12. Івангородський К.В. Радянський історіографічний міф про Люблінську унію як «загарбання України» Польщею // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / Pod red. A. Czyzewskiego, R. Stobieckiego, T. Toborka, L. Zaszkilniaka. – Warszawa ; Lodz, 2012. – S. 438–447.
 13. Івангородський К.В. Етносоціальне значення Православної Церкви в південних староствах Київського воєводства (XVI – перша половина XVII ст.) // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур / Рэд. кал. : Д. Караў, В. Масненка і інш. – Гродна : ЮрсаПрынт, 2013. – С. 188–196.
 14. Івангородський К.В. Цивілізаційний вимір етнічної історії східних слов’ян у сучасних східнослов’янських історіографіях // Українознавчий альманах. – Вип. 11 / Відп. ред. М. Обушний. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 84–87.
 15. Ивангородский К.В. Этническая история восточных славян догосударственного периода в современной белорусской историографии // Российские и славянские исследования : Сб. науч. тр. – Вып. VIII / Ред. кол: А. Сальков и др. – Минск : БГУ, 2013. – С. 239–250.
 16. Івангородський К.В. Концептуальне переосмислення етнічної історії східних слов’ян у пострадянских історіографіях // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Гол. ред. В. Смолій. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2014. – Вип. 24. – С. 6–22.
 17. Ивангородский К.В. Историографический анализ этногенеза восточных славян в трудах современных украинских ученых: краткий обзор // Европа в Средние века и Раннее новое время : Общество. Власть. Идеология / Отв. ред. В. Пузанов. – Ижевск : АНО ИИКИ, 2014. –­ С. 22–27.
 18. Ивангородский К.В. Этническая история восточных славян домонгольского периода в современных украинских исследованиях // Белоруссия и Украина: история и культура: Сб. статей / Гл. ред. Б. Н. Флоря. – Вып. 5. – М. : Институт славяноведения РАН, 2015. – С. 439–483.
 19. Івангородський К.В. Сучасна білоруська національна історіографія у сприйнятті істориків з Білорусі // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Гол. ред. В. Смолій. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2016. – Вип. 26.
 20. Івангородський К.В. Сучасна історична наука в Білорусі з погляду білоруських істориків // Славістична збірка / За ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – Вип. 2. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, 2016. – С. 247–258.
   

Михайлюк Юрій Миколайович - кандидат історичних наук, доцент

Народився 4 квітня 1972 р. в с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Здобув середню освіту в місцевій школі, закінчивши її з золотою медаллю. Вищу освіту опанував у Черкаському державному педагогічному інституті ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією. За результатами навчання на факультеті української філології здобув диплом з відзнакою за спеціальністю «українська мова і література та історія» (1995 р.).

Працював учителем історії в Черкаській загальноосвітній школі-гімназії № 20 (1995–1996 н.р.). Подальшу трудову діяльність продовжив у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (1996 – 2001 рр. – асистент кафедри історії України; 2001 – 2007 рр. – старший викладач кафедри історії та етнології України; з 2007 р. й до сьогодні – доцент кафедри історії України).

В університеті обіймав посади заступника декана історичного факультету ЧНУ з виховної роботи (1996–1998 н. рр.); заступника декана історичного (історико-юридичного) факультету ЧНУ з навчальної роботи (1999–2000 н.р.; 2003–2007 н.р.); заступника директора ННІ історії і філософії з наукової роботи (2007 – 2012 н. рр.).

Без відриву від викладацької праці в 2001 р. закінчив аспірантуру й здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «історія України» (2006 р., тема дисертації «Державне управління та громадське самоврядування на південній Київщині в 60-х рр. ХІV – 60-х рр. ХVІ ст.») та вчене звання доцента (2008 р.). Упродовж 2012–2015 р. навчався в докторантурі й нині працює над завершенням дисертаційного дослідження.

Здійснює фахове викладання навчальних курсів «Історія України» (для студентів спеціальностей «правознавство» та «філософія»), «Давня та середньовічна історія України» та «Історія Великого князівства Литовського» (для студентів відповідно 1 і 3 курсів спеціальності «історія»), «Суспільно-політичне життя на Великому кордоні» (для студентів ОКР «спеціаліст» спеціальності «історія») та «Україна в контексті розвитку європейської цивілізації в добу середньовіччя та нового часу» (для студентів ОКР «магістр» спеціальності «історія»). Для методичного забезпечення зазначених курсів розробив і систематично удосконалює й оновлює відповідні навчально-методичні комплекси дисциплін. Також розробив повні комплекти лекцій-презентацій з усіх указаних навчальних дисциплін.

У колі його дослідницьких пріоритетів етносоціальні, соціально-економічні та політичні процеси середньовічної історії України, соціальна історія та історіографія Великого князівства Литовського, історичне краєзнавство.

Має понад 70 наукових праць, в тому числі три монографії (дві з них у співавторстві), навчально-методичний посібник «Давня та середньовічна історія України». Член Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Осередку НТШ у Черкасах, топонімічної комісії при черкаському міськвиконкомі.

Електронна поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Монографії:

Південна Київщина в 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст.: державне управління та громадське самоврядування / Ю.М. Михайлюк. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С. Г., 2011. – 348 с., іл.

(У співавторстві) Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців. Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 с.

Навчально-методичні посібники:

Давня та середньовічна історія України. Навчально-методичний посібник для студентів-істориків / Ю.М. Михайлюк. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 108 с.

 Статті:

Сільська громада Середнього Подніпров’я XIV – XVI ст.: традиції і специфіка / А.Г. Морозов, Ю.М. Михайлюк // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 74 – 79 (автору належать С. 76-79).

Волосний устрій Південної Київщини у литовську добу / Ю.М. Михайлюк // Україна Соборна: Збірник наукових статей. – Вип. 4. – Т. 2. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 240 – 245.

Органи самоврядування у Черкасах і Каневі в кінці XV – 60-х рр. XVI ст. / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2006. – Вип. 10. – С. 204 – 206.

Етносоціальний склад міських громад Черкас і Канева у першій половині XVI століття / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки.  – Черкаси, 2006. – Вип. 90. – С. 49 – 54.

Старостування Дмитра Вишневецького у Черкасах і Каневі: міф чи реальність / Ю.М. Михайлюк // Література та культура Полісся. Вип. 37: Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок / Відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 86 – 90.

Черкаський і Канівський замки в контексті державної політики Великого князівства Литовського / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 11 (Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з проблем аграрної історії, присвяченого 90-ій річниці Української Держави П. П. Скоропадського). – С. 201 – 205.

Судова компетенція старост Черкаського і Канівського замків у XV – 60-х рр. XVІ ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки.  – Черкаси, 2008. – Вип. 133 – 134. – С. 50 – 54.

Власність міських громад Черкас і Канева в ХV – 60-х рр. ХVІ ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки.  – Черкаси, 2009. – Вип. 160 – 161. – С. 92 – 96.

Татарські набіги на землі Південної Київщини в останній чверті XV – першій половині XVI ст. / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 136 – 139.

Протиборство черкаських і канівських міщан із місцевою владою та землевласниками за свої права у другій чверті XVI ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 192. – С. 30 – 34.

Діяльність місцевої влади щодо підтримання правопорядку в Черкаському й Канівському повітах (староствах) у литовську добу / Ю.М. Михайлюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2011. – Вип. 4. – С. 189–191.

Південна Київщина литовської доби через призму польської історіографії ХІХ – початку ХХІ століття / Ю.М. Михайлюк // Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2011. – С. 143–146.

Шляхта в суспільно-політичних процесах XV – першої половини XVI ст.: погляд Митрофана Довнар-Запольського / Ю.М. Михайлюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – 320 с. – С. 15–18.

Диференціація української шляхти литовського періоду з точки зору М. Довнар-Запольського та П. Клепатського / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2012. – № 23 (236). – С. 86 – 90.

Висвітлення історії українського міщанства литовської доби в науковій спадщині М. Довнар-Запольського / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2012. – № 29 (242). – С. 20 – 25.

Українське селянство в XV – першій половині XVI ст. у візії М. Довнар-Запольського та П. Клепатського / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 13. – С. 33 – 36.

Соціальний аспект суспільно-політичних процесів на українських землях Великого князівства Литовського в працях М. Довнар-Запольського / Ю.М. Михайлюк // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народаў і культур / склад Д.У. Караў, В.В. Масненка (Серыя “Гістарыяграфічныя даследованніˮ). – Гродна: ЮрсаПрынт, 2013. – С. 109–121.

Особистісний аспект політичного портрету еліти Великого князівства Литовського у викладі Д. Іловайського / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2013. – № 9 (262). – С. 34 – 42.

Соціальне становище та структура населення Великого князівства Литовського в оцінці Д. Іловайського / Ю.М. Михайлюк // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 24. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 282–297.

Позиція литовсько-руської еліти в контексті рецепції польських супільно-політичних тенденцій на теренах Великого князівства Литовського в оцінці Д. Іловайського / Ю.М. Михайлюк // Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny. – Częstochowa-Humań-Poznań: Wydawnictwo „Taurus”,  2013. – 281 s. – S. 153–161.

«Вищий стан» як соціальний складник українського суспільства литовської доби в оцінці Олександри Єфименко / Ю. М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – № 9 (342). – С. 16–23.

Погляди Миколи Петрова на соціальні процеси у Великому князівстві Литовському через призму еволюції литовсько-руської знаті / Ю.М. Михайлюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (До 100-річчя з дня народження академіка Олександра Івановича Гуржія) / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – 234 с. – С. 17–20.

Формування шляхетського стану в Великому князівстві Литовському в трактуванні Ф. Леонтовича / Ю.М. Михайлюк // Молодий вчений. Науковий журнал. – 2016. – Березень. – № 3 (30). – С. 325–329.

Засадничі концепти становлення соціальної історії як наукового напрямку в російській імперській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – № 22 (355). – С. 31–38.

Ґенеза східнословʼянської історіографії соціальної історії Великого князівства Литовського в дореформеній Російській імперії / Ю. Михайлюк // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 26. – К.: Інститут історії України, 2016. – С. 295–310.

 

Присяжнюк Юрій Петрович - доктор історичних наук, професор

Народився 29 березня 1962 р. на Жашківщині Черкаської області. У 1988 році з відзнакою закінчив історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна, отримав кваліфікацію «вчитель історії та суспільствознавства». У 1996 році закінчив аспірантуру при Черкаському інженерно-технологічному інституті й наступного року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «історія України». Трудовий стаж розпочав у 1981 році, з 1993 року обіймав різні посади у вищій школі, спочатку в Черкаському інженерно-технологічному університеті, а з 2001 року – Черкаському державному університеті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). У 2008 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України “Українське селянство Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як соціоментальна історична спільнота”. З 2009 р. обраний на посаду професора кафедри історії України, яку обіймає і дотепер. Є автором близько 270 наукових публікацій і понад 120 тез публіцистичного характеру.

Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (з січня 2014 року по цей час).

Тривалий час є членом (відповідальним секретарем) редакційної колегії фахового видання “Вісник Черкаського університету. Серія: історія України”, відповідальним редактором серійного науково-популярного альманаху “Джерела духовності”, а також ексклюзивних видань “Черкащина інтелектуальна” та “Черкаське крайове товариство Українського козацтва”.

Викладає дисципліни: історія України, Нова історія України, середньовічна та ранньомодерна історія України в контексті європейської цивілізації, етнічна ментальність (українців), методика викладання історичних (фахових) дисциплін у вищих навчальних закладах.

Email: yu-Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні праці:

 1. Присяжнюк Ю. Ментальність українського селянства в умовах капіталістичної трансформації суспільства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Юрій Присяжнюк // Укр. іст. журн. – 1999. – № 3. – С. 23 – 33.
 2. Присяжнюк Ю. Ринкова еволюції аграрних відносин в Україні (друга половина ХІХ – 1905 р.) / Юрій Присяжнюк, Леся Горенко // Укр. іст. журн. – 2000. – № 5. – С. 88 – 97.
 3. Присяжнюк Ю. Методологічний інструментарій сучасної історичної науки : актуалізація ролі досліджень / Юрій Присяжнюк // Міжнар. наук. конгр. “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16–18 травня 2000 р. Доп. та повідомл. – Чернівці, 2000. – Т. 3. – С. 387 
 4. Присяжнюк Ю. “Праця” як цінність у колективній психології українських селян посткріпосницької епохи (на матеріалах Наддніпрянської України) / Юрій Присяжнюк // Україна модерна. – Л., 2001. – № 6. – С. 47 
 5. Присяжнюк Ю. Ментальність і соціальна поведінка українських селян у пореформений період (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Юрій Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С.213 – 228.
 6. Присяжнюк Ю. Ментальність українських селян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як історичний феномен та об’єкт сучасних досліджень / Юрій Присяжнюк // Polska i jej wschodni sasiedzi. – T. 3. – Rzeszów, 2003. – С. 107 
 7. Присяжнюк Ю. Українська освіта як традиційне явище в умовах модернізації (історико-антропологічне дослідження) : [монографія] / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, ПП Кандич С.Г., 2005. – 95 с.
 8. Присяжнюк Ю. Ментальність і ремесло історика. Методологічна парадигма селянствознавчих студій в Україні на зламі ХХ–ХХІ ст. : [монографія] / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, видавець ПП Кандич С.Г., 2006. – 122 с.
 9. Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України : соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : [монографія] / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, видавець ПП Кандич С.Г., 2007. – 640 с.
 10. Присяжнюк Ю. Історична свідомість та ментальність українських селян на зламі ХІХ–ХХ ст. / Юрій Присяжнюк // Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Pod redakcją J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi, L. Zaszkilniaka. – Pzeszów: Widawnicnwo uniwersytetu Pzeszówskiego, 2008. – S.348 
 11. Присяжнюк Ю. “Незручний клас” у модернізаційних проектах : [форум] / Юрій Присяжнюк // Україна модерна (Безмежне село). – К., 2010. – Чис. 6 (17). – С. 17 – 23.
 12. Присяжнюк Ю. Сучасна історіографія пореформеного селянства / Юрій Присяжнюк, Вадим Бондар // Укр. іст. журн. – 2011. – № 2. – С. 180 – 201.
 13. Присяжнюк Ю. Історична пам’ять як проблема “одного покоління” (із досвіду націоналізації українського селянства) / Юрій Присяжнюк // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. ІV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття [колективна монографія] / За ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженги. – Л. : ПАІС, 2011. – С. 422 – 431.
 14. Присяжнюк Ю. Императивы взаимоотношений Украины и Беларуси рубежа ХХ–ХХI вв. в исторической памяти и общественном дискурсе / Юрій Присяжнюк // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур / Склад. Д.У. Караў, В.В. Масненка : [калектыўная навуковая работа]; серыя “Гістаряграфічня даследванні”. – Гродна : ЮрсаПрынт, 2013. – С. 378–384.
 15. Присяжнюк Ю. Українське селянство Правобережжя в Січневому повстанні 1863–1864 рр. / Юрій Присяжнюк // Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів : [колективна монографія] / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 87–100.
 16. Присяжнюк Ю. Українське селянство Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Юрій Присяжнюк // Сільська фотографія Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст.” : [колективна монографія] / М. Бабак, О. Найден, В. Борисенко, М. Борисенко, Ю. Присяжнюк ; наук. ред. О.С. Найден, відп. ред. М.П. Бабак. – К. : ТОВ “Інтертехнологія-Черкаси”, 2014. – С. 169 – 175.
 17. Присяжнюк Ю. Жити правдою / Юрій Присяжнюк // Військо України. – 2015. – №9 (вересень). – С. 44 – 49.
 18. Присяжнюк Ю. Методичні рекомендації для учасників Малої академії наук України (секція історії України) / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 47 с.
 19. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам”яті українців : [колективна монографія] / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко ; серія “Історіографічні студії”. – Вип. 3. – Черкаси : РВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 212 с.
 20. У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів [популярне видання] / Автори : А. Галушка, І. Гирич, І. Глизь, В. Масненко, І. Монолатій, Ю. Присяжнюк, С. Шамара, В. Шандра. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

Синявська Лариса Іванівна - доктор історичних наук, професор

Основні праці:

 1. Русифікаторська політика Російського самодержавства на території України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. І. Синявська. – Київ : «АРТ-ЕК», 2005. – 176 с.
 2. Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України Національної академії наук України (1991–2011 рр.) / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка, І. С. Азарх. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 440 с.
 3. Стан цукрової промисловості за часів української державності (1917–1919 рр.) / Л. І. Синявська // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв, 2012. – Вип. 5. – С. 36–39.
 4. Використання праці східних робітників у важкій промисловості України періоду Першої світової війни / Л. І. Синявська // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 293–294.
 5. Вплив «особливих» органів Російської імперії на організацію роботи промислових підприємств України у 1914–1916 рр. / Л. І. Синявська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 243–253.
 6. Впровадження «ліквідаційних законів» щодо німецької спільноти у період Першої світової війни на Півдні України / Л. І. Синявська // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2013. – № 13/2. – С. 330–337.
 7. Застосування секвестру в організації роботи промислових підприємств України у 1914–1916 рр. / Л. Синявська // Spheres of culture. – Lublin, 2013. – Vol. VI. – P. 193–200.
 8. Вплив страйкового руху на організацію вуглевидобутку у Донбасі (1914–1917 рр.) / Л. І. Синявська // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип. 9. – С. 82–89.
 9. Вплив соціально-політичних відносин у Російській імперії на діяльність промислових підприємств Півдня та Сходу України у 1914–1916 рр. / Л. І. Синявська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. ХХХІХ. – С. 70–75.
 10. Фінансування роботи промислових підприємств на Сході й Півдні України в 1917–1918 рр. / Л. І. Синявська // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 61–74.
 11. Вплив фінансової діяльності уряду Російської імперії на розвиток підприємств важкої промисловості сходу й півдня України в 1914–1916 рр. / Л. І. Синявська // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 56–69.
 12. Роль М. Ф. фон Дітмара в організації роботи промислових підприємств Сходу і Півдня України у роки Першої світової війни / Л. Синявська // Spheres of culture. – Lublin, 2014. – Vol. VIII. – P. 284–291.
 13. Фінансування суднобудівної промисловості України у 1911–1916 рр. / Л. Синявська // Краєзнавство : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 111–120.
 14. Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1914–1916 рр. / Л. І. Синявська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – Вип. 23. Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). – С. 134–150.
 15. Діяльність суднобудівних підприємств Сходу і Півдня України у 1917–1918 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. ХХХХ. – С. 60–67.
 16. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни : монографія / Л. І. Синявська. – Київ : Вид. ПП Лисенко М.М., 2014. – 476 с.
 17. Діяльність робітничих комітетів у сфері важкої промисловості Сходу та Півдня України у 1917–1918 роках / Л. Синявська // Spheres of culture. – Lublin, 2015. – Vol. ХII. – P. 258–265.
 18. 18. Перша світова війна 1914–1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / упоряд. В. Шевченко; археографічне опрацювання документів і коментарі: Ю. В. Берестень, А. В. Бойко, Л. І. Синявська [та ін.]. – Київ : ТОВ «Видавництво «Кліо», 2015. – 800 с.
 19. 19. Діяльність металургійних підприємств Сходу і Півдня України у 1917–1918 рр. / Л. І. Синявська // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки : [зб. наук. ст.]. – Черкаси, 2016. – № 3–4. – С. 104–113.
 20. Музейна практика : навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020302 Історія / Л. І. Синявська, О. З. Силка. – Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2017. – 96 с.

 

Темченко Андрій Іванович - кандидат історичних наук, доцент

Основні праці:

Монографії:

 • А.І. Темченко Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми. – Черкаси : «ІнтролігаТОР», 2014. – 572 с.
 • А.І. Темченко Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи. – Черкаси : «ІнтролігаТОР», 2015. – 111 с.

 Публікації:

 1. Темченко А.І. Моделювальні властивості обряду у системі архаїчного світосприйняття // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 98-104.
 2. Темченко А.І. Діалог як інформаційна модель (на матеріалах традиційної культури) // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1 – С. 48-59.
 3. Темченко А. Космогонія і ритуал у традиційній лікувально-магічній практиці східних слов’ян (на матеріалі поліських замовлянь) // Проблеми археології Середнього Подніпров’я. До 15-річчя заснування Фастівського краєзнавчого музею. – Киїів-Фастів 2005. – С. 368-379.
 4. Темченко А. Міфологічна семантика числа сім (на матеріалі замовлянь) // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. Вип. 8 (11) / Гол. Ред. Г.А. Скрипник, НАН ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2009. – С.89-92.
 5. Темченко А. Центр і периферія: динаміка творення обрядового простору // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / [гол. ред.. В. Смолій]. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011-2012 – Випуск 6. – С. 260-268.
 6. Темченко А. Історія вивчення традиційних замовлянь // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. Вип. 13 (16) / [гол. Ред. Г.Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2014. – С.9-71.
 7. Темченко А. Міфологема «три дівиці / три сестри / три пташки» в обрядових текстах українців (на матеріалі замовлянь) // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. Випуск 45. – К., 2015. – С.5-11.
 8. Темченко А. Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (на матеріалі замовлянь) // Народна творчість та етнографія. – 2015. – № 3. – С. 28-34.
 9. Темченко А. Опозиція “уста / рот” в міфологічних уявленнях слов'ян (на матеріалі замовлянь) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. - Вип. 1. - Ч.3. - С. 78 — 83.
 10. Темченко А.И. Мифология рождения в обрядовых практиках восточных славян // Humanities and Social Sciences, III (11), Issue 67, 2015. - P. 40-43.
 11. Temchenko, A. The mythology of the body in the healing magic of the ukrainians // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. - Вип. 2. - Ч.1. - С. 183 - 186.
 12. Темченко А. Міфологія волосся в лікувальних практиках слов’ян // Народознавчі зошити. - № 1 (127), 2016. – С. 30-37.
 13. Темченко А. Ритм у лікувальних обрядових текстах: міфологія дискурсу і семантика образної системи // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – Черкаси. – 2016. - № 29 [362]. – С. 61-71.
 14. Темченко А. Звуконаслідування півня і ворона в обрядовій культурі слов'ян (на матеріалі лікувальних текстів)// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. - Вип. 1. - Ч.3. - С. 112— 118.

 

 

 

Перелік навчальних дисциплін,

викладання яких забезпечує кафедра:

 

1. "Історія України" (проф. Драч О. О., проф. Присяжнюк Ю. П., доц. Івангородський К. В., проф. Синявська Л. І.,  доц. Михайлюк Ю. М.)

2. "Давня та середньовічна історія України" (проф. Драч О. О., доц. Михайлюк Ю. М., доц. Івангородський К. В.)

3. "Історія освіти і науки України" (проф. Драч О. О.)

4. "Повсякденне життя міста України у XVIII-XX ст." (проф. Драч О. О.)

5. "Українське національне відродження (кінець XVIII - початок ХХ ст.)" (проф. Драч О. О.)

6. "Культурна антропологія" (проф. Драч О. О.)

7. "Історична герменевтика" (проф. Драч О. О.)

8. "Етнографія" (проф. Масненко В. В., проф. Боєчко В. Ф., доц. Івангородський К. В., доц. Темченко А. І.)

9. "Нова історія України" (проф. Масненко В. В.)

10. "Українська етнологія" (проф. Масненко В. В.)

11. "Формування української нації" (проф. Масненко В. В.)

12. "Етнополітологія" (проф. Масненко В. В.)

13. "Історична наука в контексті світової історії" (проф. Масненко В. В.)

15. "Нова історія України" (проф. Присяжнюк Ю. П.)

16. "Етнічна ментальність" (проф. Присяжнюк Ю. П.)

17. "Методика викладання фахових дисциплін" (проф. Присяжнюк Ю. П.)

18. "Україна в контексті розвитку європейської цивілізації" (проф. Присяжнюк Ю. П.)

20. "Етапи державності України"

21. "Українознавство" (проф. Боєчко В. Ф.)

23. "Становлення державності у східних слов'ян (ІІІ-ІХ ст.)" (проф. Боєчко В. Ф.)

24. "Антропологія міста: субкультури" (проф. Боєчко В. Ф.)

25. "Етнодемографія" (доц. Івангородський К. В.)

26. "Історична етнологія" (доц. Івангородський К. В.)

27. "Річ Посполита в соціокультурному просторі Центрально-Східної Європи" (доц. Івангородський К. В.)

28. "Історія етнології" (доц. Івангородський К. В.)

29. "Теорія етносу та етнічні процеси" (доц. Івангородський К. В.)

30. "Історія української культури" (проф. Л. І. Синявська)

31. "Населення світу: проблеми етнодемографії" (проф. Синявська Л. І.)

32. "Методика польових етнографічних досліджень" (проф. Синявська Л. І.)

33. "Методика викладання народознавства" ()

34. "Суспільно-політичне життя на "Великому кордоні" в І тис. до н.е. - середині XVI ст. (на прикладі Південної Київщини)" (доц. Михайлюк Ю. М.)

35. "Україна в контексті розвитку європейської цивілізації" (доц. Михайлюк Ю. М.)

36. "Традиційна обрядова культура українців" (доц. Темченко А. І.)

37. "Фольклор і міф: теоретичні проблеми вивчення й інтерпретації" (доц. Темченко А. І.)

38. "Соціальна антропологія" (доц. Темченко А. І.)